De Nederlandse Toer Fiets Unie (‘NTFU’), verzamelt en verwerkt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van haar websites www.start2bike.nl, www.ntfu.nl en www.fietssport.nl en de uitvoering van haar dienstverlening. NTFU doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en daar zorgvuldig mee om te gaan.

Voordat je je inschrijft voor Start2Bike, lid wordt van de NTFU of gebruik maakt van onze websites www.start2bike.nl, www.ntfu.nl en/of www.fietssport.nl (hierna; de website) raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Het privacy beleid beschrijft op welke wijze de NTFU omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Onze werkwijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 augustus 2018.

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon direct of indirect kunnen identificeren. Volgens de wetgeving mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, dat gebeurt op basis van een gesloten overeenkomst, daarvoor toestemming is gegeven of dit noodzakelijk is in verband met de gerechtvaardigde belangen van de partij die de gegevens verwerkt. De NTFU verwerkt jouw persoonsgegevens in eerste instantie in verband met het door jou afgesloten dienst, lidmaatschap of account. De andere grondslagen kunnen daaruit voortvloeien.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om je in te schrijven voor Start2Bike verwerken wij de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum, geslacht en eventuele blessures . We registeren ook jouw bankrekeningnummer.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

De NTFU verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 

 • Het verwerken van jouw inschrijving voor Start2Bike;
 • Het toezenden van het Fietssport Magazine;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het delen van jouw persoonsgegevens met de startlocatie;
 • Het delen van jouw persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval je een schade-incident meldt;
 • Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Marketingdoeleinden van de NTFU;
 • Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten;
 • Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verkregen. In de financiële administratie worden jouw gegevens volgens de wettelijke termijn nog 7 jaar bewaard. Het uitgangspunt is daarbij dat persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar na deelname aan Start2Bike worden bewaard. Een uitzondering geldt als er sprake is van een geschil.

De NTFU zal de persoonsgegevens in haar belang bewaren ten einde nakoming van haar rechten te kunnen vorderen of adequaat verweer te kunnen voeren tegen claims.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit omdat dit nodig is voor de uitvoering van de door jou afgesloten dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De NTFU kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen haar diverse afdelingen. Daarbij zijn zowel medewerkers als vrijwilligers betrokken. De NTFU legt hen geheimhouding op en zorgt voor een adequate beveiliging van jouw gegevens.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.
Voor de volgende processen, producten en diensten schakelt NTFU verwerkers en eventueel subverwerkers in:
 

 • verzending van Fietssport Magazine;
 • hosting van de website(s) van de NTFU;
 • deelnemersadministratie en financiële administratie de NTFU;
 • (fiets)verzekeringen;
 • communicatie (waaronder e-mailnieuwsbrieven);
 • inschrijving voor training bij startlocatie Start2Bike; hierover wordt in het item ‘Delen gegevens met startlocatie’ meer gemeld.
De NTFU zorgt ervoor dat haar beveiligingsbeleid en de uitvoering daarvan tenminste voldoet aan het criterium van ‘passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen’ als bepaald in artikel 32 van de AVG.

De NTFU garandeert dat er in het kader van de uitvoering van de in deze overeenkomst opgesomde doeleinden geen persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), althans, dat als dat het geval zou zijn de verwerking geschiedt met inachtneming van de binnen de EER geldende regelgeving.

Wanneer jij je via Start2Bike.nl inschrijft voor een training worden jouw gegevens opgenomen in onze administratie en gedeeld met de fietsvereniging of fietsspeciaalzaak die de betreffende training verzorgd. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
 

 • persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover noodzakelijk en verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
 • persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de startlocatie waarvoor je je ingeschreven hebt; en
 • iedere startlocatie draagt zelfstandige verantwoordelijkheid voor wat zij verder met de ontvangen persoonsgegevens doet.

Als onderdeel van je deelname aan Start2Bike ben je verzekerd op grond van de NTFU fietsverzekering. Mocht je betrokken raken bij een valpartij of ongeval dan kun je via de NTFU een schadeclaim indienen. Zodra wij jouw schadeclaim ontvangen delen wij jouw persoonsgegevens inclusief de inhoud van de schadeclaim met de verzekeraar. Daarbij kan een schade-expert worden ingezet.

De bij het indienen van de schadeclaim verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden verwerkt ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf' is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kun je bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing. Onze verzekeraar heeft het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol ondertekend en voert dit ook uit.

Bij evenementen van de NTFU of bij de NTFU aangesloten organisaties kunnen foto’s en video’s gemaakt worden. Doel hiervan is het promoten van de wielersport in het algemeen, de NTFU of Start2Bike of specifiek het betreffende evenement. Bij inschrijving voor het evenement ga je akkoord met het publiceren van dergelijke foto’s en/of video’s.

Daarnaast schakelen sommige organisaties zelf fotografen of videomakers in om tijdens het evenement beeldmateriaal van deelnemers te maken. Door deelname ga je ermee akkoord dat je mogelijk op de foto of video wordt gezet. Indien je dat niet wilt dien je met de organisatie van het evenement contact op te nemen.

De NTFU verzamelt gegevens over de wielersport in Nederland. Gegevens van Start2Bike-deelnemers, NTFU-leden en Fietssport-gebruikers worden, geanonimiseerd, gebundeld voor onderzoek en beleid.
Start2Bike-deelnemers kunnen benaderd worden voor deelname aan onderzoek. Afmelden kan via de uitnodiging voor het onderzoek.

De NTFU gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact op met ons via info@start2bike.nl. Bij het indienen van een vraag of klacht wordt de betreffende correspondentie opgenomen worden in de NTFU administratie. Doel daarvan is het afhandelen van de klacht en het verbeteren van toekomstige dienstverlening.

De NTFU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@start2bike.nl.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en overdracht daarvan te krijgen. Stuur een gespecificeerd verzoek naar info@start2bike.nl. We verwijzen je hiervoor naar de NTFU-regeling Rechten Betrokkenen.